Privacy Policy

Privacy Policy

Podopraktijk van Unen, gevestigd aan de Willibrordusstraat 22, 2382 Poppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Podopraktijk van Unen
Willibrordusstraat 22
2382 Poppel
014-724991
info@podopraktijkvanunen.be

Door het gebruik van onze website of diensten erkent u dat u deze Privacy Policy heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de website gecommuniceerd worden.

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018

1. Algemeen
Podopraktijk van Unen leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Podopraktijk van Unen stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

2. Wat en waarom we gegevens verwerken
Podopraktijk van Unen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; IP-adres; overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch; locatiegegevens; gegevens over uw activiteiten op onze website. Podopraktijk van Unen kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

Categorie 1: via formulieren
Categorie 2: via cookies: tracking van gebruik van de website;
Categorie 3: facturatiegegevens
Categorie 4: rechtstreeks e-mailverkeer buiten website

4. Waar wij gegevens verwerken
Onderstaande lijst geeft een overzicht van de tools die wij gebruiken om uw persoongegevens te bewaren:

  • de website www.podopraktijkvanunen.be, doel: Bij het invullen van één van de contactformulieren worden die per mail doorgestuurd alsook bewaard in de database van de website. Deze historiek wordt op de website minstens éénmaal per jaar verwijderd. . Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij onbedoeld zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@podopraktijkvanunen.be dan verwijderen wij deze informatie.
  • In de podologiepraktijk, in onze podologiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podologische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.

5. Uw rechten
Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

  • Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.
  • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Podopraktijk van Unen. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  • Recht van verzet: U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.
  • Recht van overdraagbaarheid: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  • Recht van intrekking van de toestemming: Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.
  • Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@podopraktijkvanunen.be, per post naar Willibrordusstraat 22, 2382 Poppel. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.
  • Automatische beslissingen en profiling: Tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.
  • Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

6. Toegang door derden
Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers en leveranciers (boekhouder).

Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Podopraktijk van Unen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

8. Vragen over onze Privacy Policy
Voor vragen; mail naar info@podopraktijkvanunen.be